Administrator

Deputy Registrar : khairull@utm.my

IT Manager : aby@utm.my

Assistant Registrar Postgraduate : hazlinastam@utm.my

Assistant Registrar Undergraduate : norlitahassan@utm.my

Assistant Registrar Human Resource : masnizah@utm.my

Assistant Registrar FSSHKL : sfadzlina.kl@utm.my

Personal Secretary

a. satiharjin@utm.my

b. didy@utm.my

c. norhasidah@utm.my

d. zaheera@utm.my

e. noraziahjamil@utm.my

f. skhadijah@utm.my

g. hazlen@utm.my

h. nurfarha.sa@utm.my

i. shida@utm.my

Senior Clerk

a. redhuwan@utm.my

b. norhila@utm.my

c. mzahar@utm.my

d. zainuddin@utm.my